اقامت در آرتا

ارديبهشت 02, 1394

از آنجا که هدف این موسسه ایجاد مرکزی بین المللی با رویکرد پژوهشی هنری و ایجاد پلی ارتباطی بین هنرمندان و مراکز هنری داخل و خارج از کشور در جهت ارتقاء هنر‏ مشارکتی در کشور و منطقه است. این موسسه در طی سال میزبان مهمانان هنرمند از ایران و سراسر جهان می باشد.